Menu

Přírodní krásy

 

 

Na úpatí Děvína, Národní přírodní rezervace a současně nejvyššího vrcholu CHKO Pálava (550 m n.m.), nad rozlehlou hladinou Novomlýnských nádrží a obklopen lány vinohradů, nabízí Pavlov nepřeberné možnosti trávení volného času po celý rok. V Chráněné krajinné oblasti Pálava se nacházejí čtyři národní přírodní rezervace, pět přírodních rezervací, jedna národní přírodní památka, a čtyři přírodní památky. Milovníkům kra­jinných prvků tak rozhodně je co nabídnout.  

CHKO Pálava

Krajinný komplex Pavlovských vrchů a údolní nivy řeky Dyje je chráněný od roku 1976, o deset let později byl zapsán na seznam biosférických rezervací UNESCO. Od roku 2003 je pak Pálava součástí rozšířené biosférické rezervace Dolní Morava, která zahrnuje také Lednicko-valtický areál a lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje.

 

Přírodní rezervace

V Chráněné krajinné oblasti Pálava se nacházejí čtyři národní přírodní rezervace (Děvín-Kotel-Soutěska, Křivé jezero, Slanisko u Nesytu a Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen), pět přírodních rezervací (Liščí vrch, Milovická stráň, Svatý kopeček, Šibeničník a Turold) jedna národní přírodní památka (Kalendář věků) a čtyři přírodní památky (Kočičí skála, Kienberg, Růžový kopec a Anenský vrch).

 

Děvín-Kotel-Soutěska

Jedná se o tři sousedící vrchy, z nichž Děvín (554 m n. m.) je nejvyšším bodem Pálavy. Součástí jeho vrcholu je i zřícenina hradu Děvičky. Chráněné území tu bylo vyhlášeno již v roce 1946. Na poměrně malé ploše se zde setkávají horské dealpinské druhy se stepními druhy. Z fauny zaujme vzácná kobylka sága či ještěrka zelená. Kromě dudka chocholatého tu mimo jiné hnízdí výr velký. Území bylo částečně poškozeno dřívějším oborním chovem kozy bezoárové a muflonů.

 

Turold

BradloTuroldu (385 m n. m.) je tvořeno jurskými vápenci a svrchnokřídovými sedimenty. Bylo zde nalezeno více než 250 druhů rostlin. Velkou část území dnešní rezervace kryje kulturní les s převahou borovice černé, dubu letního a jasanu ztepilého. Lokalita je známá především jako význačné zimoviště různých druhů netopýrů. V této přírodní rezervaci naleznete Geopark, který byl vybudován při rekultivaci lomu, se 17 bloky hornin z různých částí naší republiky.

 

Šibeničník

Vápencový útes Šibeničník (238 m n. m.) se skalní a luční stepí je velmi zajímavou geologickou a botanickou lokalitou. Je jediným územím, kde na Pavlovských vrších roste koniklec luční, pryšec sivý menší a žebříček štětinolistý. Skalnaté svahy kryjí nevelké plochy skalních stepí s lipnicí bádenskou a kostřavou sivou, skalní štěrbiny osídluje tařice skalní. Západní svah severního vrcholu je kryt drnovu stepí, která hostí jedinou populaci ovsíře stepního na Moravě.

 

Kalendář věků

Kalendář věků se nachází na severním úpatí Pavlovských vrchů východně od obce Dolní Věstonice na jižní Moravě. Jde o opuštěnou cihelnu, jejíž dno se nachází ve výšce cca 180 m n. m. Těžbou zde byly odkryty profily, znázorňující jednotlivé půdní sedimenty v průběhu tisíciletí. V blízkém okolí opuštěné cihelny v roce 2000 proběhl intenzivní speleologický průzkum, který mimo jiné odkryl podzemní prostory a krasové útvary.

Kočičí skála

Přírodní památka Kočičí skála (361 m n. m.) leží asi 2 km severně od Mikulova a jedná se o malou vápencovou skálu, v jejichž štěrbinách se uchytila např. tařice skalní. Západní svah útesu pokrývá luční step s válečkou prapořitou, východní svah porůstají teplomilné křoviny. Na severozápadním svahu skalky se nachází jediná existující populace pomněnky úzkolisté na Pavlovských vrších. V lokalitě se nachází několik zvláště chráněných rostlin.

 

Křivé jezero

Tato lokalita není veřejnosti přístupná, protože se jedná o vzácnou ukázku nivy se zbytkem přirozeného říčního koryta, s lužními loukami a mokřadními a vodními společenstvy. Roste zde řada unikátních rostlin. Rezervace chrání unikátní ukázky lužních biotopů se všemi význačnými živočichy. Na Křivém jezeře mimo jiné hnízdí orel mořský, luňák červený i hnědý, na jaře se ohlašuje menší lesní kolonie čápů bílých. Původně byla rezervace vyhlášena z důvodu unikátního způsobu hnízdění husí velkých na vrbách. V posledních letech se na území rezervace pravidelně vyskytuje i bobr evropský.

 

Slanisko u Nesytu

Tato národní přírodní rezervace je nejcennější moravskou lokalitou slanomilné flóry. Rozpustné soli, které jsou nezbytné pro výskyt tohoto druhu vegetace, pocházejí z podložních usazenin třetihorního moře a z vývěru minerálních vod, které v minulosti využívaly sirné lázně v Sedleci. Slanisko se nachází u největšího moravského rybníku Nesytu (315 ha), který je součástí jedné z nejstarších rybničních soustav na Moravě, Lednických rybníků. Rybníky se řadí k mokřadům mezinárodního významu. Zároveň jsou cenným ptačím územím, Ptačí oblastí Lednické rybníky, v rámci soustavy Natura 2000. Hnízdí tu i naše nejvzácnější kachna zrzohlávka rudozobá.

 

Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen

Rezervace se nachází severně od Mikulova. Na úpatí Stolové hory (458 m n. m.) se rozprostírá drnová step s množstvím vzácných rostlin a živočichů. Na vrcholu hřbetu Růžového vrchu lze nalézt řadu krasových jevů, např. závrty a vyvětralá krasová okna podněcujících růst a život mnoha vzácných druhů. I na menším nedalekém vápencovém útesu Kočičí kámen (351 m n. m.) roste mezi vinicemi stepní teplomilná flóra (např. kostřava sivá, lipnice bádenská, kostřava walliska) a v západní části rezervace luční step s válečkou prapořitou.

 

Liščí vrch

Také přírodní rezervaci Liščí vrch obývají stepní společenstva s nejsilnější populací lnu chlupatého v českých zemích. Z motýlů byl na Liščím vrchu zaznamenán např. jasoň dymnivkový, otakárek ovocný, martináč hrušňový a nebo velká včela drvodělka fialová. Hojně zde hnízdí např. strnad luční, ťuhýk obecný, pěnice vlašská, hrdlička divoká, skřivan polní a krutihlav obecný.

Kontaktujte nás

Apartmány pálava

Přehradní 257/2

692 01 Pavlov

Česká republika

info@palavske-apartmany.cz

tel: (+420) 601 339 639

Provozovatel

Michaela Winklerová

K Zelenému poli 188

251 01 Herink

IČ: 88878520

DIČ: 8152010196

Bankovní spojení

č. ú. 670100-2210178981

kód banky 6210

IBAN

CZ83 3030 0000 0013 7408 4012